Home Services
Services

อบรมการใช้งาน 

โดยมีหลักสูตรอบรม 4 หลักสูตร ดังนี้ (อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

1. Technical and Safety Training (พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์และความปลอดภัยในการทำงาน)

 

2. Fitting Installation Training (การติดตั้งข้อต่อ)

 

3. Hand Tube Bender Training (การดัดท่อ)

 

4. Thread Identification Training (การวัดเกลียว)

 

 

 

บริการตรวจรั่ว (Energy Smart Program)

เป็นโปรแกรมการตรวจรั่ว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทราบว่าข้อต่อ, วาล์ว แต่ละจุดใน plant หรือ line รั่วหรือไม่ ช่วยให้วางแผนการซ่อมบำรุงได้ 

(บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 
powered by bewebplus